جلسه ۱۲ - فیلم آموزش بررسی سیستم های قدرت ۱ - کلاس آنلاین بررسی سیستم


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه:

جلسه دوازدهم: فصل سوم( مدل و عملکرد خط انتقال
پخش توان مختلط )اکتیو و راکتیو( در خطوط انتقال در این جلسه توضیح داده شده است. همچنین قابلیت
انتقال توان خط نیز در این جلسه تشریح شده است.
در این جلسه 15 سوال آزمون سراسری حل شده است.