جلسه ۳ - فیلم آموزش بررسی سیستم های قدرت ۱ - کلاس آنلاین بررسی سیستم

مباحث تدریس شده در این جلسه:

جلسه سوم: فصل اول( مفاهیم اساسی در سیستم های قدرت
سیستمهای سه فازه و مفاهیم انواع توان در این سیستمها در این جلسه توضیح داده میشود. همچنین تحلیل
مدار سه فاز متعادل نیز در این جلسه تشریح میگردد. توان حقیقی و راکتیو انتقالی بین دو ماشین نیز در این
فصل تشریح شده است. تبدیل ستاره به مثلث و بالعکس نیز در این جلسه توضیح داده میشود.
در این جلسه 4 سوال تالیفی و 10 سوال آزمون سراسری حل شده است.