جلسه ۲ - فیلم آموزش بررسی سیستم های قدرت ۱ - کلاس آنلاین بررسی سیستم

مباحث تدریس شده در این جلسه:

جلسه دوم: فصل اول( مفاهیم اساسی در سیستم های قدرت
توضیح مفاهیم اولیه سیستمهای قدرت مانند توان مختلط، اصلاح ضریب توان و روابط توان اکتیو و راکتیو
انتقالی در خط
در این جلسه 7 سوال تالیفی و 3 سوال آزمون سراسری حل شده است.