جلسه ۱ - فیلم آموزش بررسی سیستم های قدرت ۱ - کلاس آنلاین بررسی سیستم

مباحث تدریس شده در این جلسه:

جلسه اول: فصل اول( مفاهیم اساسی در سیستم های قدرت
توضیح مفاهیم اولیه سیستمهای قدرت مانند فازور، امپدانس، ادمیتانس و توان لحظهای
در این جلسه 5 سوال تالیفی حل شده است3