بررسی و تشریح نگاشت چند تابع مهم (پارت 1 جلسه 7) - فیلم آموزشی ریاضی مهندسی


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه:

در این جلسه ابتدا مفهوم ترکیب کردن چند نگاشت توضیح داده شد و در ادامه فصل نیز نگاشت توابع مهمی مانند توابع نمایی، لگاریتمی، سینوسی و کسینوسی بررسی شد و نکات هر نگاشت به صورت کامل توضیح داده شد. همچنین 20 سوال برای فهم بهتر مفاهیم گفته شده حل شد.