تابع همساز و محاسبه مزدوج همساز یک تابع (پارت 1 جلسه 4) - فیلم آموزشی ریاضی مهندسی

مباحث تدریس شده در این جلسه:

در این جلسه ابتدا نکات مربوط به تحلیلی بودن یک تابع بیان شد و سپس مفهوم تابع همساز تشریح شد. در ادامه این فصل محاسبه مزدوج همساز یک تابع و نکات مربوط به آن توضیح داده شد. همچنین در این جلسه ۲۶ سوال برای فهم بهتر مفاهیم گفته شده حل شد.