لگاریتم و مشتق پذیری تابع مختلط (پارت 1 جلسه 3) - فیلم آموزشی ریاضی مهندسی

مباحث تدریس شده در این جلسه:

در این جلسه ابتدا مفاهیم مربوط به لگاریتم در فضای مختلط توضیح داده شد و سپس روابط کوشی ریمان در فرم دکارتی و قطبی تشریح شد سپس مفهوم مشتق پذیری تابع مختلط و محاسبه مشتق و مفهوم تحلیلی بودن تابع مختلط بررسی شد. همچنین در این جلسه ۱۷ سوال برای فهم بهتر مفاهیم گفته شده حل شد.