فرم دکارتی، قطبی و نمایی اعداد مختلط (جلسه 1) - فیلم آموزشی ریاضی مهندسی

مباحث تدریس شده در این جلسه:

در این جلسه مفاهیم مقدماتی و پایه ای اعداد مختلط مانند صفحه مختلط٫ فرم دکارتی و قطبی و نمایی عدد مختلط و همچنین خواص اعداد مختلط تشریح شد. همچنین در این جلسه ۲۰ سوال برای فهم بهتر مفاهیم گفته شده حل شد.