جلسه اول-پارت اول (اعداد و توابع مختلط) - فیلم آموزشی نکته و تست ریاضی مهندسی - 7010

مباحث تدریس شده در این جلسه:

در این دوره مفاهیم اساسی و مهم درس ریاضی مهندسی بصورت کامل تدریس میشود. همچنین برای درک مفاهیم درس سوالهای آزمون ارشد برق و مکانیک در سال های 90 تا 98 و همچنین ارشد کامپیوتر در سالهای 92 تا 96 بصورت کامل حل میشود.