بخش چهارم برق 97- رايگان - دوره نکته و تست کنترل خطی (89-98) - 7010

مباحث تدریس شده در این جلسه:

سوال 9 تا 12