بخش اول برق 97- رايگان - دوره نکته و تست کنترل خطی (89-98) - 7010

مباحث تدریس شده در این جلسه:

حل و تحليل و مرور نکات سوال 1 تا 3