حل تشریحی سوالات کنکور ارشد ماشین های الکتریکی 98 - حل تشریحی سوالات کنکور ارشد ماشین های الکتریکی (89-98)

مباحث تدریس شده در این جلسه:

حل تشریحی سوالات کنکور ارشد ماشین های الکتریکی 98

توصیه میشود که این جلسه با پلیر km player مشاهده شود.