جلسه اول - اعداد مختلط - پارت اول - فیلم آموزش ریاضی عمومی ارشد

مباحث تدریس شده در این جلسه: