فیلم جلسه اول - آموزش رایگان الکترونیک-دیود

مباحث تدریس شده در این جلسه:

( هدف تدریس ما در این جلسه بررسی رفتار دیود در حالت dc و تحلیل آن در مدارات مختلف الکترونیکی می باشد )