آموزش معکوس پذیری (نکات تکمیلی) و حل تست - فیلم آموزشی کلاس آنلاین سیگنال و سیستم

مباحث تدریس شده در این جلسه:

در این جلسه پس از حل تستهای ارشد و دکتری مرتبط با بحث معکوس پذیری، نکات تکمیلی برای بررسی تستی و سریع خاصیت معکوس پذیری سیستم های مختلف آموزش داده شده است.