آموزش بررسی حافظه دار و علی بودن سیستم

مباحث تدریس شده در این جلسه:

در این جلسه خواص حافظه دار بودن و علی بودن به صورت تشریحی و تستی تدریس شده است. همچنین مفاهیم حافظه دار بودن و علی بودن در عمل برای فهم بهتر درس ارائه شده است تا دانشجویان علاوه بر کنکور، دید عملی نیز به این خواص داشته باشند.