مشاوره رایگان

حل تست های خطی بودن و تغییرناپذیر با زمان بودن

مباحث تدریس شده در این جلسه:

در این جلسه سیگنال، تستهای مربوط به خاصیت خطی بودن و تغییرناپذیر با زمان بودن سیگنال در کنکورهای ارشد و دکتری با روش تستی حل شده است.