معرفی سیستم - فیلم آموزشی کلاس آنلاین سیگنال و سیستم

مباحث تدریس شده در این جلسه:

در این جلسه مقدمه ای بر سیستم و نحوه نمایش سیستم در درس سیگنال بیان شده و شرایط ضابطه سیستم تدریس شده است. در ادامه اتصال سری سیستم ها، اتصال موازی سیستم ها و اتصال فیدبک و نحوه محاسبه ضابطه سیستم کلی آموزش داده شده است.