آموزش سیگنالهای پایه - فیلم آموزشی کلاس آنلاین سیگنال و سیستم

مباحث تدریس شده در این جلسه:

در درس سیگنال سیستم همواره با سیگنال ضربه و سیگنال پله مواجه هستیم و تقریبا در همه سوالات از سیگنال ضربه یا پله استفاده می شود، در این جلسه این دو سیگنال مهم، یعنی سیگنال ضربه و سیگنال پله معرفی می شود. سپس خواص سیگنال ضربه و سیگنال پله بیان شده و سوالات کنکور ارشد و دکتری مرتبط با این سیگنالها حل شده است. همچنین با توجه به اهمیت بالای توانایی ساده سازی انتگرالهای شامل ضربه یا پله، در این جلسه روش ساده سازی انتگرال یا سیگمای شامل ضربه و یا پله آموزش داده شده و در مثالها این روش تمرین شده است.