فیلم جلسه چهارم - فیلم آموزشی کلاس آنلاین سیگنال و سیستم

مباحث تدریس شده در این جلسه:

مطالب مطرح شده در این جلسه، اساسی ترین و اصلی ترین لازمه حل سوالات سری های فوریه، یعنی دوره تناوب می باشد. در این جلسه سیگنالهای متناوب بررسی شده و حالتهای مختلف استخراج دوره تناوب از روی سیگنال توضیح داده شده و با مثالهای متنوع سعی شده تا دانشجویان مهارت لازم را به دست آورند. با توجه به اهمیت بسیار بالای این مبحث، دانشجویان باید کاملا به بحث دوره تناوب سیگنالها مسلط باشند. در این جلسه، فقط دوره تناوب سیگنالهای پیوسته تدریس شده است و دوره تناوب سیگنالهای گسسته در جلسه آینده تدریس می شود.