جلسه اول - فیلم آموزش آسیب شناسی روانی

مباحث تدریس شده در این جلسه: