عنوان سوال: مدار الکتریکی 1

پاسخ به سوال
1397-11-15 11:34:21

سوال تحلیل مدارات پرش

پخش فایل صوتی
هیچ فایل صوتی برای این سوال وجود ندارد.
پخش فایل ویدئویی
هیچ ویدیو برای این سوال وجود ندارد.
تصاویر
تحلیل مدارات پرش  دار با کاتست سلفی
دانلود فایل
هیچ فایلی برای این سوال وجود ندارد.
1397-11-18 13:58:00
هادی توسلی

پاسخ استاد درس

این صحیح ترین پاسخ است

پاسخ در عکس قرار داده شده است اگه سوالی داشتید بپرسید

پخش فایل صوتی
هیچ فایل صوتی برای این پاسخ وجود ندارد.
پخش فایل ویدئویی
هیچ ویدیو برای این پاسخ وجود ندارد.
تصاویر
دانلود فایل
هیچ فایلی برای این پاسخ وجود ندارد.
1397-11-18 17:47:53

ممنونم استاد

پخش فایل صوتی
هیچ فایل صوتی برای این پاسخ وجود ندارد.
پخش فایل ویدئویی
هیچ ویدیو برای این پاسخ وجود ندارد.
تصاویر
هیچ تصویری برای این پاسخ وجود ندارد.
دانلود فایل
هیچ فایلی برای این پاسخ وجود ندارد.