عنوان سوال: تمرین کلاسی مبحث تفاضلی

پاسخ به سوال
1397-11-18 23:49:28

سلام لطفا دانشجویان کلاس تمرینات زیر حل کنند

پخش فایل صوتی
هیچ فایل صوتی برای این سوال وجود ندارد.
پخش فایل ویدئویی
هیچ ویدیو برای این سوال وجود ندارد.
تصاویر
دانلود فایل
هیچ فایلی برای این سوال وجود ندارد.
1397-11-19 14:56:20
مهرداد
این صحیح ترین پاسخ است

پاسخ تفاضلی

پخش فایل صوتی
هیچ فایل صوتی برای این پاسخ وجود ندارد.
پخش فایل ویدئویی
هیچ ویدیو برای این پاسخ وجود ندارد.
تصاویر
دانلود فایل
هیچ فایلی برای این پاسخ وجود ندارد.
1397-11-19 22:22:42

سوال دوم تفاضلی

پخش فایل صوتی
هیچ فایل صوتی برای این پاسخ وجود ندارد.
پخش فایل ویدئویی
هیچ ویدیو برای این پاسخ وجود ندارد.
تصاویر
دانلود فایل
هیچ فایلی برای این پاسخ وجود ندارد.
1397-11-19 20:38:00

پاسخ همه دوستان صحیح است حالا اکر دو ماسسفت طبقه اول gm1 و ۲ماسفت طبقه دوم gm2 باشند مقاومت بار را محاسبه کنید

پخش فایل صوتی
هیچ فایل صوتی برای این پاسخ وجود ندارد.
پخش فایل ویدئویی
هیچ ویدیو برای این پاسخ وجود ندارد.
تصاویر
هیچ تصویری برای این پاسخ وجود ندارد.
دانلود فایل
هیچ فایلی برای این پاسخ وجود ندارد.
1397-11-19 12:29:17

شرح پاسخ در تصویر

پخش فایل صوتی
هیچ فایل صوتی برای این پاسخ وجود ندارد.
پخش فایل ویدئویی
هیچ ویدیو برای این پاسخ وجود ندارد.
تصاویر
دانلود فایل
هیچ فایلی برای این پاسخ وجود ندارد.
1397-11-19 11:43:37

پاسخ سوال سر کلاس

پخش فایل صوتی
هیچ فایل صوتی برای این پاسخ وجود ندارد.
پخش فایل ویدئویی
هیچ ویدیو برای این پاسخ وجود ندارد.
تصاویر
هیچ تصویری برای این پاسخ وجود ندارد.
دانلود فایل
هیچ فایلی برای این پاسخ وجود ندارد.
1397-11-19 09:57:40

با فرض برابر بودن همه مشخصات ترانزیستور ها یعنی مشابه بودن از هر نظر و همچنین بزرگ فرض کردن بتا در ترانزیستورهای BJT این تمرین حل گردید که در هر دو سوال مقدار مقاومت 0 به دست آمد

پخش فایل صوتی
هیچ فایل صوتی برای این پاسخ وجود ندارد.
پخش فایل ویدئویی
هیچ ویدیو برای این پاسخ وجود ندارد.
تصاویر
دانلود فایل
هیچ فایلی برای این پاسخ وجود ندارد.