به هر قیمتی در کنکور از درس الکترومغناطیس نگذر (نکات طلایی جمع بندی الکترومغناطیس)

0
1398-12-11
773
به هر قیمتی در کنکور از درس الکترومغناطیس نگذر (نکات طلایی جمع بندی الکترومغناطیس)

جمع بندی مفاهیم مهم الکترومغناطیس

✍️ نکته ۱: در مسائل الکتریسیته و مغناطیس، برای یافتن میدان، ابتدا جهت میدان رو با چشم مشخص می کنیم 
✍️ نکته ۲: به تقارن در مسائل دقت کنید که کار رو خیلی راحت میکنه 
✍️ نکته ۳: حل از آخر یا روش بازگشتی مطابق حل های موجود در دوره
✍️ نکته ۴: نحوه کار باقوانین  گاوس (در الکتریسیته) و آمپر (در مغناطیس) 
✍️ نکته ۵: ميدان پارامتری درونگرا و پتانسيل برونگرا

نکات طلایی جمع بندی الکترومغناطیس

👓 تمرین شرایط مرزی: میدان E مماسی، میدان D عمودی، چگالی جریان J عمودی، میدان H مماسی، میدان B عمودی
👓 زاویه فضایی و عرقچین
👓  فرمول های هندسی محاسبه خازن و مقاومت الکتریکی
👓 تصویر بار الکتریکی در مجاورت کره رسانا (بار ثابت، ولتاژ ثابت) و صفحه رسانای زمین شده
👓 تمرین زیاد برای تبدیل بردار پلاریزاسیون P به بار سطحی و حجمی معادل
👓 تمرین زیاد برای تبدیل بردار مغناطیس شوندگی M به جریان سطحی و حجمی معادل
👓 تمرین روی روش حدی و حذف  گزینه مطابق  آنچه در فیلم حل سوالات گفته شده
👓 تمرین زیاد در محاسبه اندوکتانس متقابل


مرور روابط مربوط به مفاهیم زیر

1.  انتگرالهای مهم (فصل اول)
2. هر سه فرم میدان دو قطبی الکتریکی و مغناطیسی
3.  میدان و پتانسیل حلقه باردار روی محورش
4.  میدان  و پتانسیل میله باردار محدود
5.  میدان میله جریان محدود
6. رابطه میدان الکتریکی در حضور کره و استوانه عایق تحت تابش اولیه یا پلاریزه شده
7. رابطه میدان مغناطیسی در حضور مواد تحت تابش میدان اولیه یا مواد مغناطیس شدهایجاد نظر جدید

نظرات شما (0)