آشنایی با گرایش های کنکور دکتری کامپیوتر

0
1397-12-22
3716
آشنایی با گرایش های کنکور دکتری کامپیوتر

در مطالب گذشته در مورد گرایش های ارشد مهندسی کامپیوتر و آشنایی با بازار کار مهندسی کامپیوتر توضیحاتی ارائه دادیم. کنکور دکترای کامپیوتر هم مانند مقطع ارشد در 5 گرایش برگزار می شود. اگر قصد شرکت در کنکور دکتری کامپیوتر سال 98 را دارید، پیشنهاد می دهیم این مطلب را تا انتها بخوانید.

آشنایی با گرایش های کنکور دکتری کامپیوتر

چه تعداد سوال در کنکور دکترای کامپیوتر مطرح می شود؟

تعداد سوالاتی که در کنکور دکتری کامپیوتر مطرح می شود در 5 گرایش متفاوت است. در ادامه به تفکیک هر یک از گرایش ها تعداد سوالات را بیان می کنیم.

تعداد سوالات کنکور دکتری کامپیوتر در گرایش نرم افزار

داوطلبانی که قصد شرکت در کنکور دکترای گرایش نرم افزار را دارند 6 درس به عنوان مواد امتحانی برای آنها در نظر گرفته می شود که عبارتند از: استعداد تحصیلی، زبان انگلیسی، ساختمان داده، طراحی الگوریتم، سیستم عامل و پایگاه داده پیشرفته. در دو درس استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی هر کدام 30 سوال و جمعا 60 سوال مطرح می شود. ضرایب هر یک از این دو درس 1 است. داوطلبان برای پاسخگویی به این سوالات به مدت 90 دقیقه فرصت دارند.

برای درس ساختمان داده 10 سوال، برای درس طراحی الگوریتم 10 سوال، در درس سیستم عامل 15 سوال و در درس پایگاه داده پیشرفته هم 10 سوال مطرح می شود. داوطلبان برای پاسخگویی به این 45 سوال، 150 دقیقه فرصت دارند. ضرایب این 4 درس اختصاصی هر کدام 4 است. در جدول زیر می توانید مواد امتحانی، تعداد سوالات و ضرایب هر یک از دروس را در گرایش نرم افزار مشاهده کنید.

تعداد سوالات کنکور دکتری کامپیوتر در گرایش نرم افزار

استعداد تحصیلی

30

1

زبان انگلیسی

30

1

مجموع سوالات و زمان پاسخگویی به سوالات

60 سوال / 90 دقیقه

ساختمان داده ها

10

4

طراحی الگوریتم

10

4

سیستم عامل

15

4

پایگاه داده پیشرفته

10

4

مجموع سوالات و زمان پاسخگویی به سوالات

45 سوال/  150 دقیقه

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد سوالات کنکور دکتری کامپیوتر در گرایش هوش مصنوعی

داوطلبانی که قصد شرکت در کنکور دکتری کامپیوتر در گرایش هوش مصنوعی را دارند 6 درس به عنوان مواد امتحانی برای آنها در نظر گرفته می شود که عبارتند از: استعداد تحصیلی، زبان انگلیسی، ساختمان داده، طراحی الگوریتم، سیستم عامل و پایگاه داده پیشرفته. در دو درس استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی هر کدام 30 سوال و جمعا 60 سوال مطرح می شود. ضرایب هر یک از این دو درس 1 است. داوطلبان برای پاسخگویی به این سوالات به مدت 90 دقیقه فرصت دارند.

برای درس ساختمان داده 10 سوال، برای درس طراحی الگوریتم 10 سوال، در درس شناسایی الگوریتم 10 سوال و در درس یادگیری ماشین 15 سوال مطرح می شود. داوطلبان برای پاسخگویی به این 45 سوال، 150 دقیقه فرصت دارند. ضرایب این 4 درس اختصاصی هر کدام 4 است. در جدول زیر می توانید مواد امتحانی، تعداد سوالات و ضرایب هر یک از دروس را در گرایش هوش مصنوعی مشاهده کنید.

تعداد سوالات کنکور دکتری کامپیوتر در گرایش هوش مصنوعی

 

استعداد تحصیلی

30

1

زبان انگلیسی

30

1

مجموع سوالات و زمان پاسخگویی به سوالات

60 سوال / 90 دقیقه

ساختمان داده ها

10

4

طراحی الگوریتم

10

4

شناسایی الگو

10

4

یادگیری ماشین

15

4

مجموع سوالات و زمان پاسخگویی به سوالات

45 سوال/  150 دقیقه

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد سوالات کنکور دکتری کامپیوتر در گرایش معماری کامپیوتر

داوطلبانی که قصد شرکت در کنکور دکتری کامپیوتر در گرایش معماری کامپیوتر را دارند، همانند دو گرایش قبلی 6 درس به عنوان مواد امتحانی برای آنها در نظر گرفته می شود. همانند دو گرایش قبلی در دو درس استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی هر کدام 30 سوال و جمعا 60 سوال مطرح می شود. ضرایب هر یک از این دو درس 1 است. داوطلبان برای پاسخگویی به این سوالات به مدت 90 دقیقه فرصت دارند.

دروس اختصاصی برای این گرایش شامل مدار منطقی، معماری کامپیوتر، معماری پیشرفته، VLSI پیشرفته است. تعداد سوالات هر یک از این دروس هم به شرح زیر است:

برای درس مدار منطقی 10 سوال، برای درس معماری کامپیوتر 10 سوال، در درس معماری پیشرفته 15 سوال و در درس VLSI پیشرفته 10 سوال مطرح می شود. داوطلبان برای پاسخگویی به این 45 سوال، 150 دقیقه فرصت دارند. ضرایب هر یک از این 4 درس اختصاصی 4 است. در جدول زیر می توانید مواد امتحانی، تعداد سوالات و ضرایب هر یک از دروس را در گرایش معماری کامپیوتر مشاهده کنید.

تعداد سوالات کنکور دکتری کامپیوتر در گرایش معماری کامپیوتر

استعداد تحصیلی

30

1

زبان انگلیسی

30

1

مجموع سوالات و زمان پاسخگویی به سوالات

60 سوال / 90 دقیقه

مدار منطقی

10

4

معماری کامپیوتر

10

4

معماری پیشرفته

15

4

VLSI  پیشرفته

10

4

مجموع سوالات و زمان پاسخگویی به سوالات

45 سوال/  150 دقیقه

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد سوالات کنکور دکتری کامپیوتر در گرایش شبکه رایانه ای

داوطلبانی که قصد شرکت در کنکور دکتری کامپیوتر در گرایش شبکه رایانه ای را دارند، همانند گرایش های قبلی 6 درس به عنوان مواد امتحانی برای آنها در نظر گرفته می شود. این 6 درس عبارتند از: استعداد تحصیلی، زبان انگلیسی، ساختمان داده، سیستم عامل و شبکه های پیشرفته است. همانند دو گرایش قبلی در دو درس استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی هر کدام 30 سوال و جمعا 60 سوال مطرح می شود. ضرایب هر یک از این دو درس 1 است. داوطلبان برای پاسخگویی به این سوالات به مدت 90 دقیقه فرصت دارند.

تعداد سوالات در هر یک از دروس در گرایش شبکه رایانه ای  به صورت زیر است:

برای درس ساختمان داده ها10 سوال، برای درس طراحی الگوریتم 10 سوال، در درس سیستم عامل 10 سوال و در درس شبکه های پیشرفته 15 سوال مطرح می شود. داوطلبان برای پاسخگویی به این 45 سوال، 150 دقیقه فرصت دارند. ضرایب هر یک از این 4 درس اختصاصی 4 است. در جدول زیر می توانید مواد امتحانی، تعداد سوالات و ضرایب هر یک از دروس را در گرایش شبکه و رایانه مشاهده کنید.

تعداد سوالات کنکور دکتری کامپیوتر در گرایش شبکه رایانه ای

استعداد تحصیلی

30

1

زبان انگلیسی

30

1

مجموع سوالات و زمان پاسخگویی به سوالات

60 سوال / 90 دقیقه

ساختمان داده ها

10

4

طراحی الگوریتم

10

4

سیستم عامل

10

4

شبکه های پیشرفته

15

4

مجموع سوالات و زمان پاسخگویی به سوالات

45 سوال/  150 دقیقه

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد سوالات کنکور دکتری کامپیوتر در گرایش فناوری اطلاعات

داوطلبانی که قصد شرکت در کنکور دکتری کامپیوتر در گرایش فناوری اطلاعات را دارند، 7 درس به عنوان مواد امتحانی برای آنها در نظر گرفته می شود. این 7 درس عبارتند از: استعداد تحصیلی، زبان انگلیسی، ساختمان داده، طراحی الگوریتم، شبکه های کامپیوتری، مهندسی اطلاعات، پایگاه داده پیشرفته، بازاریابی پیشرفته اطلاعات و داده کاوی و درس خدمات فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک و آموزش الکترونیک. همانند دو گرایش قبلی در دو درس استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی هر کدام 30 سوال و جمعا 60 سوال مطرح می شود. ضرایب هر یک از این دو درس 1 است. داوطلبان برای پاسخگویی به این سوالات به مدت 90 دقیقه فرصت دارند.

تعداد سوالات در هر یک از دروس در گرایش گرایش فناوری اطلاعات به صورت زیر است:

برای درس ساختمان داده ها10 سوال، برای درس طراحی الگوریتم 10 سوال، در درس طراحی الگوریتم 5 سوال و در درس شبکه های کامپیوتری 10 سوال، در درس مهندسی اطلاعات، پایگاه داده پیشرفته، بازاریابی پیشرفته اطلاعات و داده کاوی 10 سوال و در درس خدمات فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک و آموزش الکترونیک 10 مطرح می شود. مجموع سوالات در این 5 درس 45 سوال است که داوطلبان برای پاسخگویی به این 45 سوال، 150 دقیقه فرصت دارند. ضرایب هر یک از این 4 درس اختصاصی 4 است. در جدول زیر می توانید مواد امتحانی، تعداد سوالات و ضرایب هر یک از دروس را در گرایش شبکه و رایانه مشاهده کنید.

تعداد سوالات کنکور دکتری کامپیوتر در گرایش شبکه رایانه ای

استعداد تحصیلی

30

1

زبان انگلیسی

30

1

مجموع سوالات و زمان پاسخگویی به سوالات

60 سوال / 90 دقیقه

ساختمان داده ها

10

4

طراحی الگوریتم

10

4

شبکه های کامپیوتر

10

4

مهندسی اطلاعات، پایگاه داده پیشرفته، بازاریابی پیشرفته اطلاعات و داده کاوی

10

4

خدمات فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک و آموزش الکترونیک

10

4

مجموع سوالات و زمان پاسخگویی به سوالات

45 سوال/  150 دقیقه

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد سوالات کنکور دکتری کامپیوتر در گرایش علوم کامپیوتر

داوطلبانی که قصد شرکت در کنکور دکتری کامپیوتر در گرایش علوم کامپیوتر را دارند، 3 درس برای آنها در نظر گرفته می شود. این درس ها شامل ساختمان گسسته، منطق و نظریه علوم کامپیوتر است. تعداد سوالات برای هر یک از این دروس 15 سوال است که مجموع آنها 45 سوال می شود. داوطلبان کنکور دکتری کامپیوتر در گرایش علوم کامپیوتر 150 دقیقه فرصت دارند به این 45 سوال پاسخ دهند.

گرایش علوم کامپیوتر

مواد امتحانی

تعداد سوالات

ساختمان گسسته

15

منطق

15

نظریه علوم کامپیوتر

15

مجموع سوالات

45

مدت پاسخگویی

150

 

 

 ایجاد نظر جدید

نظرات شما (0)